Forside
     

Rejsebestemmelser


Bestilling og betaling: Tilmelding til en rejse kan ske pr. telefon til Vandring for alle: 21 78 27 40 eller ved at sende mail (helst) med alle relevante oplysninger til: info@vandringforalle.dk

Efter tilmelding sender Vandring for alle pr. mail rejsebevis med regning. Rejsen er først endelig bestilt og aftalen indgået, når denne regning er betalt. Der betales med bankoverførsler på oplyste registrerings- og kontonumre. Efter modtagelse af betalingen sender Vandring for alle pr. mail relevante oplysninger vedrørende vandreturens gennemførelse. 

Alle særlige aftaler mellem Vandring for alle og kunden skal være påført billetten for at være gyldige.

Husk venligst at anføre rejsebevisnummeret ved alle indbetalinger – dette er vigtigt for at undgå forvekslinger. Medbring rejsebevis samt kvitteringer på rejsen. Rejsens pris er angivet ved indkvartering i delt dobbeltværelse.
Børnerabat: Forespørg i hvert enkelt tilfælde.
Prisændringer: Vandring for alle forbeholder sig ret til forhøjelse eller nedsættelse af priserne ved ændrede forhold som bureauet er uden indflydelse på. Sådanne forhøjelser/nedsættelser vil blive varslet snarest muligt og senest 14 dage før afrejse. Evt. varslet prisændring vil indeholde dokumenteret beregningsmetode af prisændringen.


Rejsedeltagerens ændringer for rejs-selv rejser: Ændringer, foretaget indtil 35 dage før afrejse, accepteres mod betaling af et gebyr på 200 kr. pr. ændring. Rejsedeltageren kan overdrage rejsen til enhver, der opfylder alle nødvendige betingelser for at deltage i rejsen, såfremt Vandring for alle underrettes om overdragelsen i rimelig tid inden rejsens påbegyndelse.

Rejsedeltagerens afbestilling for rejs-selv rejser:
Afbestilles rejsen mere end 35 dage før afrejsedagen, tilbagebetales det indbetalte beløb med fradrag af et ekspeditionsgebyr på 10 % af rejsens pris (dog min. 200 kr.),
Afbestilles rejsen mindre end 35 dage, men mindst 14 dage før afrejse, har Vandring for alle ret til at beregne sig 50 % af rejsens pris.
Afbestilles rejsen mindre end 14 dage, men mindst 7 dage før afrejse, har Vandring for alle ret til at beregne sig 75 % af rejsens pris.
Afbestilles rejsen mindre end 7 dage før afrejse, ved for sent fremmøde og ved udeblivelse har kunden ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af sin indbetaling.

Afbestilling betragtes som foretaget, på det tidspunkt meddelelsen herom er kommet Vandring for alles kontor i hænde. Afbestillingen kan ske pr. brev eller telefonisk til Vandring for alles kontor. Det anbefales samtidig at sende en mail med afbestillingen til mail@vandringforalle.dk 

Rejsedeltagerens afbestilling p.g.a. akut opstået sygdom: Afbestilling p.gr.a. akut opstået sygdom hos rejsedeltageren selv eller andre er Vandring for alle uvedkommende. Det anbefales derfor at tegne en sygdomsafbestillingsforsikring. En sådan kan tegnes ved eget forsikringsselskab. Aftal med forsikringsselskabet, hvad forsikringen skal dække.

Vandring for alles aflysning af rejsen:
Aflysninger rejser kan forekomme hvis deltagerantallet ikke er tilstrækkeligt til, at turen kan gennemføres. I disse tilfælde tilbagebetales det indbetalte beløb uden fradrag, derudover tilkommer der ikke kunden nogen form for erstatning. Aflysning vil senest ske med ca. 3 ugers varsel. Derudover er Vandring for alle ikke erstatningsansvarlig for aflysninger pga. force majeure eller force majeure lignende omstændigheder, som Vandring for alle med passende omhyggelighed ikke har kunnet forudse, forhindre eller afværge ved aftalens indgåelse.


Indkvartering: Mange hoteller har uensartede værelser, og kunderne bør derfor være forberedt på, at værelserne kan være forskellige.


Udflugter m.v.: Udflugterne og andre aktiviteter gennemføres ikke altid i den rækkefølge de er beskrevet, f.eks. pga. vejret. Eventuelle entreer, sejlture m.v. er ikke inkl. i udflugtsprisen, med mindre dette er anført. I forbindelse med helligdage i landene vi besøger, må det påregnes at seværdigheder og butikker kan være lukkede.

Fejl, mangler og reklamationer: Hvis du, mod forventning, ikke har været tilfreds med Vandring for alles arrangement, kan det måske skyldes fejl, som vi ikke har kendskab til og som kan rettes, hvis du straks meddeler os dette. Evt. fejl eller mangler på rejsemålet skal straks meddeles til guiden, så denne har mulighed for at bringe forholdet i orden. Løses problemet ikke, bør du skriftligt indhente en bekræftelse på det skete som dokumentation ved en eventuel reklamation. Har forholdet ikke kunne ændres og du ønsker at klage over fejl eller mangler, skal Vandring for alle have din klage hurtigst muligt efter hjemkomsten. Eventuelle videre uoverensstemmelser kan indbringes for Rejseankenævnet, hvis bestemmelser Vandring for alle retter sig efter. Ethvert krav mod bureauet skal reguleres efter dansk ret. Værneting for søgsmål: Sø- og Handelsretten.
Pas/Visa m.v.: Alle rejsende skal på udenlandsrejser medbringe gyldigt pas. Husk: Den rejsende skal selv sørge for at pas, visa, vaccinationer og andre formaliteter – som vi har oplyst, er nødvendige for rejsen – er bragt i orden før afrejse. Bemærk at de oplysninger, vi opgiver, er for danske statsborgere. Er du ikke dansk statsborger skal dette meddeles ved bestillingen. Vi tager forbehold for oplysninger om vaccinationer, da de ændres løbende. Du bedes derfor selv kontakte læge eller Seruminstituttet inden afrejse. Husk at medbringe det blå sygesikringsbevis og bevis for egne forsikringer.


Kundens pligter: Det påhviler kunden selv at sikre, at pas m.v. er i gyldig stand inden afrejse. Fremmøde på de meddelte tider på rejsebeviset, samt tider fra guide skal overholdes. Rejsedeltageren er forpligtiget til at overholde gældende regler under transport, ophold på logi, ved besøg m.v.. Er ovennævnte ikke overholdt, er Vandring for alle berettiget til i grove og gentagende tilfælde, at udelukke rejsedeltageren. En rejsende er ansvarlig for enhver selvforårsaget skade, samt for skader forårsaget ved overtrædelse af meddelte anvisninger eller forskrifter.

Bagage: Det påhviler rejsedeltageren selv at være ansvarlig for egen bagage. Ved rejser med bagagetransport anbefales det derfor, at den rejsende er forsikret mod tab af bagage.

Valuta: Det anbefales at medbringe valuta, til de lande man passerer på vej til rejsemålet, til brug ved frokost/kaffepauser m.v., samt det pågældende lands valuta, hvor man skal opholde sig.

Deres sikkerhed: Vandring for alles samarbejdspartner gennem 10 år, de graa busser, er teknisk arrangør af Vandring for alles rejser. Rejsegarantifondnummer 2443.

Der tages forbehold for evt. trykfejl. Redaktion af disse rejsebestemmelser er afsluttet pr. 15.03.2016. T

GOD REJSE.

 


 

   Du kan altid skrive en mail til mail@vandringforalle.dk for mere information 2009